Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

[X]

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

I. STOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane w dalszej tresci „OWH”) reguluja tresc wszelkich umów sprzedaży i umów dostawy (zwanych w dalszej czesci OWH „umowa”) jakie sa zawierane przez Przedsiebiorstwo Filipowicz Paweł z siedziba w Chojnowie ul. Bolesławiecka 5c wpisana do ewidencji działalnosci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa pod numerem 001807/01 (zwana w dalszej tresci OWH „PFP”) z przedsiebiorcami prowadzacymi działalnosc gospodarcza (zwanymi dalej w OWH „Kontrahentem”).
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia tresci umowy w stosunku do niniejszych OWH wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważnosci.
3. W przypadku gdy Kontrahent stosowac bedzie własne wzorce umowne w szczególnosci ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy, wzorce te nie znajduja zastosowania w stosunkach prawnych z PFP, za wyjatkiem tych sytuacji, w których przedstawiciel PFP złoży Kontrahentowi oswiadczenie pisemne o gotowosci swiadczenia z uchyleniem postanowien OWH, a przyjeciem warunków oferty złożonej przez Kontrahenta.

II. CENY

1. Zamówienie Kontrahenta realizowane jest według cen zawartych w cenniku lub ofertach obowiazujacych w chwili dojscia zamówienia do PFP.
2. Ceny PFP sa nominowane w walucie złoty polski (PLN). W przypadku wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów lub exportu towarów ceny nominowane w złotych polskich wyrażane sa w walucie Euro wg sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzajacego transakcje.
3. Ceny PFP sa cenami netto i nie obejmuja polskiego podatku od towarów i usług oraz ewentualnych opłat dodatkowych np. z tytułu legalizacji dokumentów handlowych, certyfikacyjnych itp. wszelkie podatki i opłaty dodatkowe obciażaja wyłacznie Kontrahenta.
4. Ceny PFP sa cenami locomagazyn PFP. Strony moga umówic sie, że PFP dostarczy towar do umówionego miejsca Kontrahenta na swój koszt.
5. Ceny PFP obejmuja koszty opakowania towarów, produktów i wyrobów w sposób zwyczajowo przyjety w obrocie handlowym i odpowiadajacy własciwosciom danego towaru, produktu lub wyrobu.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Strony zawieraja umowe na zasadach przewidzianych w niniejszych OWH chyba, że zostały poczynione inne ustalenia zatwierdzone pisemnie przez PFP. Wymiana oswiadczen zwiazanych z zawarciem umowy miedzy PFP a Kontrahentem odbywa sie wyłacznie w formie elektronicznej lub w formie dokumentu pisemnego przesłanego faksem. Przyjmuje sie, że osoba, która złożyła oswiadczenie w imieniu PFP albo Kontrahenta była upoważniona do składania wiażacych oswiadczen woli tego rodzaju co złożone oswiadczenie.
2. Umowa zawierana jest na podstawie złożonego przez Kontrahenta zamówienia (oferty). Zamówienie jest składane poprzez oswiadczenie wysłane droga elektroniczna na podany na stronie internetowej PFP adres poczty elektronicznej działu sprzedaży – handlu lub poprzez pisemne zamówienie wysłane na adres siedziby lub działu sprzedaży – handlu PFP. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest jednoznaczne z zapoznaniem sie i akceptacja OWH PFP.
3. Kontrahent jest zwiazany złożonym zamówieniem przez okres 7 dni od dnia doreczenia zamówienia PFP. PFP potwierdzi przyjecie zamówienia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zamówienia od Kontrahenta albo poinformuje Kontrahenta o braku możliwosci przyjecia zamówienia wskazujac jego przyczyny. Brak oswiadczenia PFP w powyższym terminie oznacza brak przyjecia zamówienia i niezawarcie umowy.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest nie zaleganie przez Kontrahenta z płatnosciami na rzecz PFP. W przypadku rezygnacji przez Kontrahenta z realizacji zamówienia jest on zobowiazany do pokrycia kosztów poniesionych przez PFP zwiazanych z uruchomieniem realizacji zamówienia (zakup materiału, uruchomienie produkcji, zamówienie towarów od zewnetrznych dostawców itp.)
5. Umowa zostaje zawarta z chwila doreczenia Kontrahentowi potwierdzenia zamówienia przez PFP (przyjecie oferty).
6. PFP składajac oswiadczenie o braku możliwosci przyjecia zamówienia może złożyc Kontrahentowi zmodyfikowane warunki realizacji zamówienia (kontroferta). PFP jest zwiazany kontroferta przez okres trzech dni od dnia jej doreczenia Kontrahentowi. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi poprzez potwierdzenie przyjecia kontroferty przez Kontrahenta. Brak potwierdzenia przyjecia kontroferty w terminie trzech dni od dnia jej otrzymania oznacza brak przyjecia kontroferty i niezawarcie umowy.

IV. TERMINY DOSTAW

1. Terminem dostawy, wiażacym obie strony jest termin wskazany przez PFP w potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy uznaje sie za dotrzymany gdy towar (wyrób) opuscił magazyn PFP najpózniej w dniu okreslonym jako termin w potwierdzeniu zamówienia.
2. PFP nie ponosi odpowiedzialnosci jeżeli wydanie towaru lub wyrobu jest niemożliwe lub opóznione z przyczyn od niego niezależnych takich jak: siła wyższa, strajki, blokady dróg, zamieszki, braki w dostawach energii elektrycznej, opóznienia dostaw od kooperantów. W takich sytuacjach termin dostawy ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania zdarzenia nie dłużej jednak niż o jeden miesiac. PFP jest zobowiazany do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o przyczynach opóznienia lub niemożliwosci dostawy podajac jednoczesnie przewidywalny termin dostawy.
3. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 2 Kontrahent jest uprawniony do odstapienia od umowy jednak dopiero z upływem wydłużonego terminu. Jeżeli umowa przewidywała czesciowe wydanie towaru (wyrobu) odstapienie dotyczyc może wyłacznie niewykonanej jeszcze czesci umowy. W przypadku odstapienia od umowy Kontrahentowi nie przysługuja wzgledem PFP jakiekolwiek roszczenia, a w szczególnosci roszczenia odszkodowawcze.
4. W przypadku gdy termin dostawy zostanie zakłócony lub opózniony w wyniku działan Kontrahenta, dodatkowe koszty powstałe z tego powodu dla PFP albo Kontrahenta obciażaja wyłacznie Kontrahenta, termin zas dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

V. PRZEJSCIE RYZYKA

1. W przypadku kiedy wysyłka towaru albo wyrobu jest realizowana przez przewoznika na zlecenie Kontrahenta, przejscie ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu) oraz cieżary i korzysci zwiazane z towarem (wyrobem) przechodza na Kontrahenta w momencie wydania towaru z magazynu PFP przewoznikowi. W przypadku gdy Kontrahent odbiera towar (wyrób) własnym srodkiem transportu ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu) przechodzi na Kupujacego w momencie wydania towaru (wyrobu) z magazynu PFP.
2. W przypadku kiedy wysyłka towaru (wyrobu) jest realizowana przez przewoznika na zlecenie PFP, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu) oraz cieżary i korzysci zwiazane z towarem przechodza na Kontrahenta w momencie odebrania przez niego przesyłki od przewoznika. Jeżeli w momencie odbioru towaru (wyrobu) od przewoznika Kontrahent stwierdzi rozbieżnosci pomiedzy iloscia okreslona w liscie przewozowym a iloscia rzeczywista, stwierdzi, że przesyłka została uszkodzona lub naruszona, jest obowiazany wpisac swoje zastrzeżenia do listu przewozowego przewoznika. Niedopełnienie powyższego obowiazku przez Kontrahenta jest jednoznaczne z rezygnacja z przysługujacych mu uprawnien z tytułu rekojmi za wady fizyczne towaru w przypadku ich uszkodzen lub z żadania wyrównania przez PFP różnic ilosciowych pomiedzy stanem rzeczywistym, a wynikajacym z faktury.

VI. PŁATNOŚCI

1. Faktura PFP jest doreczana Kontrahentowi wraz z chwila wydania towaru (wyrobu), którego wydanie dokumentuje. Jesli towar (wyrób) jest wydawany partiami, na każde wydanie wystawia sie dokument WZ a nastepnie po wykonaniu umowy i wydaniu ostatniej partii towaru (wyrobu) doreczana jest faktura za wszystkie wydane partie towaru chyba, że strony inaczej sie umówiły.
2. Termin płatnosci umieszczany jest każdorazowo przez PFP na fakturze. Bieg terminu płatnosci rozpoczyna sie od dnia doreczenia faktury. PFP zastrzega sobie prawo do wyboru formy płatnosci, może także uzależnic realizacje zamówienia od dokonania przez Kontrahenta przedpłaty na poczet zamówionego towaru (wyrobu) lub wniesienia zaliczki w ustalonej miedzy stronami wysokosci. W takiej sytuacji przystapienie przez PFP do realizacji umowy uzależnione jest od dokonania przedpłaty lub dokonania wpłaty zaliczki w terminie i wysokosci wskazanym przez PFP. Opóznienie we wpłacie zaliczki lub przedpłaty trwajace dłużej niż 14 dni uprawnia PFP do odstapienia od umowy w całosci albo w czesci. Odstapienie to nie skutkuje powstaniem dla Kontrahenta jakichkolwiek roszczen w szczególnosci roszczen odszkodowawczych.
3. Zapłate uważa sie za dokonana w dniu uznania rachunku bankowego PFP podanego w tresci faktury kwota przelewu. W przypadku dokonania płatnosci gotówka zapłate uważa sie za dokonana z chwila wystawienia przez PFP potwierdzenia przyjecia wpłaty gotówkowej.
4. Niedotrzymanie terminów płatnosci spowoduje naliczenie odsetek ustawowych lub odsetek w innej wysokosci uzgodnionej przez strony a oprócz tego PFP wystapi na droge sadowa z pozwem przeciwko Kontrahentowi o zapłate.
5. Towar (wyrób) stanowiacy przedmiot umowy stanowi własnosc PFP do chwili zapłaty pełnej ceny zakupu wraz z ewentualnymi należnosciami ubocznymi w tym w szczególnosci z odsetkami za opóznienie w zapłacie.

VII. REKOJMIA I GWARANCJA

1. PFP zapewnia Kontrahenta o dobrej jakosci i braku wad fizycznych oferowanych przez siebie towarów (wyrobów). PFP jest odpowiedzialny wobec Kontrahenta gdy towar (wyrób) ma wade zmniejszajaca jej wartosc lub użytecznosc ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub z przeznaczenia towaru (wyrobu), jeżeli towar (wyrób) nie ma własciwosci, o których istnieniu zapewnił Kontrahenta, albo jeżeli towar (wyrób) został Kontrahentowi wydany w stanie niezupełnym (rekojmia za wady fizyczne).
2. PFP nie jest odpowiedzialny z tytułu rekojmi za wady fizyczne, które powstały po przejsciu ryzyka, o którym mowa w punktach V.1 – V.2 na Kontrahenta, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiacej już poprzednio w towarze (wyrobie).
3. W przypadku gdy towar (wyrób) okaże sie wadliwy PFP – według swego wyboru – dostarczy Kontrahentowi w miejsce wadliwego towaru (wyrobu) towar (wyrób) wolny od wad albo usunie wade w terminie stosownym do charakteru i istoty wady uwzgledniajacym ewentualna koniecznosc zamówienia odpowiedniego materiału, czesci, usługi lub towaru (wyrobu) w tym sprowadzanego z zagranicy niezbednego do usuniecia wady. O przewidywanym terminie dostarczenia towaru (wyrobu) wolnego od wad albo usuniecia wady PFP powiadomi Kontrahenta niezwłocznie po ustaleniu charakteru i istoty wady. Przewidywany termin może ulec wydłużeniu w przypadku gdyby dotrzymanie terminu było niemożliwe z przyczyn od PFP niezależnych oraz gdyby wada okazała sie szczególnie skomplikowana.
4. Kontrahent zobowiazany jest do zbadania zakupionego towaru (wyrobu) w sposób i w czasie przyjetym przy towarach (wyrobach) tego rodzaju jak również jest on zobowiazany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia PFP o wadzie dostrzeżonej podczas badania - a w sytuacji, gdy wada wyszła na jaw dopiero pózniej - do niezwłocznego zawiadomienia PFP o wadzie po jej ujawnieniu nie pózniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady (reklamacja). Niedochowanie terminu zawiadomienia PFP o wadzie oraz obowiazku zbadania towaru (wyrobu) skutkuje utrata przez Kontrahenta wszystkich uprawnien z tytułu rekojmi. Kontrahent jest zobowiazany udowodnic dochowanie terminu reklamacji.
5. W przypadku gdy dostawa towaru (wyrobu) wolnego od wad albo usuniecie wady nie zostana dokonane w przekazanym Kontrahentowi przez PFP terminie usuniecia wady Kontrahent jest uprawniony do odstapienia od umowy w tym zakresie w jakim dotyczy towarów (wyrobów) wadliwych. Strony zwróca sobie wzajemne swiadczenia.
6. Odpowiedzialnosc PFP z tytułu rekojmi za wady fizyczne towaru (wyrobu) wygasa w przypadku odsprzedaży towaru (wyrobu) przez Kontrahenta lub zużycia towaru (wyrobu) przez Kontrahenta w zwykłym toku jego działalnosci, jednak w każdym wypadku nie pózniej niż z upływem 6 miesiecy od dnia wydania towaru (wyrobu) Kontrahentowi.
7. Wyłacza sie stosowanie ogólnych warunków odpowiedzialnosci PFP z tytułu rekojmi za wady fizyczne zawarte w Dziale II Tytułu XI Ksiegi III Kodeksu cywilnego.
8. PFP może udzielic gwarancji terminowej na towary (wyroby) na okres do 12 miesiecy od daty zakupu pod warunkiem, że Kontrahent przekaże PFP specyfikacje warunków w jakich towar (wyrób) bedzie używany oraz innych warunków takich jak: dobowy czas pracy urzadzen, maksymalne obciażenia, srodowisko pracy itp. Gwarancja jest udzielana na podstawie wystawionej karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. OWH sa udostepniane Kontrahentowi w formie pliku elektronicznego w formacie powszechnie używanym (np. PDF), którego Kontrahent może pobrac ze strony internetowej PFP (www.pfpcnc.pl) lub otrzymac jako załacznik do wiadomosci mail wysłanej przez PFP w korespondencji dotyczacej umowy.
2. PFP jest upoważniony do zbierania i przetwarzania danych osobowych otrzymywanych od Kontrahenta i jego przedstawicieli w ramach stosunków handlowych, w zakresie niezbednym dla kontynuacji współpracy handlowej.
3. Sadem własciwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle tresci OWH lub realizacji umowy zawartej na podstawie tresci OWH jest Sad Rejonowy w Legnicy.
4. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWH okazało sie w całosci albo w czesci nieważne, okolicznosc ta w żaden sposób nie wpływa na ważnosc i moc obowiazujaca co do pozostałych postanowien OWH.
PRZEDSIĘBIORSTWO FILIPOWICZ PAWEŁ
ul. Bolesławiecka 5c
59-225 Chojnów
ul. Witosa 5a
59-225 Chojnów
tel: +48 600 812 939
biuro@pfpcnc.pl